Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo

XVI Międzynarodowe Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo odbędzie się w dniach 13–15 października
2016 roku w Rzeszowie. Sympozjum organizowane jest przez Polską Sekcję Audio Engineering Society przy
współpracy Katedry Mechatroniki i Automatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedry Akustyki i Multimediów
Politechniki Wrocławskiej i Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk. Do udziału w Sympozjum zapraszamy
reżyserów i realizatorów dźwięku, akustyków, specjalistów od nagłośnienia, pracowników nauki zajmujących się
problematyką reżyserii i inżynierii dźwięku oraz dziedzinami pokrewnymi, studentów, pracowników firm
związanych z produkcją i dystrybucją urządzeń elektroakustycznych. W programie Sympozjum przewidziane są
sesje referatowe oraz sesje warsztatowe.
Referaty będą kwalifikowane przez Komitet Naukowy do prezentacji na Konferencji i publikacji w materiałach
konferencyjnych zamieszczonych na płycie CD. Przewiduje się opublikowanie wybranych tekstów w
przygotowywanej przez PS AES monografii.
Język konferencji
Obrady będą się odbywać w języku polskim. Istnieje możliwość prezentacji w języku angielskim, organizatorzy nie
zapewniają jednak tłumaczenia referatów i wystąpień.

Komitet naukowy
prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Jan Adamczyk
prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski
prof. dr hab. inż. Bożena Kostek
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kulka
dr hab. inż. prof. UR, Lucyna Leniowska
prof. dr hab. Andrzej Miśkiewicz
prof. dr hab. Jan Żera
prof. dr hab. inż. Wojciech Rdzanek

Komitet organizacyjny
dr hab. inż., prof. UR, Lucyna Leniowska – przewodnicząca
dr inż. Przemysław Plaskota – koordynator z PS AES
dr inż. Grzegorz Ilewicz
dr inż. Krzysztof Szemela
mgr inż. Dominik Mazan
mgr inż. Mariusz Sierżęga
mgr inż. Stanisław Wacławczyk

XVI Międzynarodowe Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo jest współfinansowane w ramach umowy 916/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ref

Komentarze są wyłączone.